Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Sabit Sport – Bağlama Sportu – Kapak – Enine Kiriş ( 13 Kalem ) Alımı İşi İhalesi

Dosya Numarası : 20120850
İhale Kayıt numarası : 2012 / 151565
1- İdarenin
a) Adresi : MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 123 MİTHATPAŞA/ADAPAZARI
b) Telefon ve faks numarası : 264 2751660 – 264 2751679
c) Elektronik posta adresi : satinalma@tuvasas.com.tr.
2 –İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :MAL ALIMI – AÇIK İHALE – TOPLAM: 360 ADET
b) Teslim yeri : TÜVASAŞ / ADAPAZARI
c) Teslim tarihi : MALZEMELERİN TAMAMI SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 50
(ELLİ) GÜN İÇİNDE ŞİRKETİMİZE TESLİM EDİLECEKTİR.
3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜVASAŞ-ADAPAZARI
b) Tarihi ve saati : 22 / 10 / 2012 – 14:00
c) İhalenin Türü : AÇIK İHALE USULÜ
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 – İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması hâlinde, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik
eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9
uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile
bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
4.1.4. TÜVASAŞ Mal Alımlarına ilişkin Açık İhale usulü Tip İdari Şartnamesinin 9 uncu ( İhaleye
katılamayacak olanlar) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve 10 uncu ( İhale dışı bırakılma nedenleri )
maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. ihale konusu işin tamamı yüklenici tarafından yapılacaktır.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. İhaleye iştirak eden isteklinin “Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen veya
sözleşme imzalamaktan kaçınan, TÜVASAŞ Mal Alımlarına İlişkin Açık ihale Usulü Tip İdari Şartnamesinin
34 üncü maddesinde belirtildiği gibi sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri tamamlamayan, 10
uncu maddesinde ve 31.2 maddesinde belirtilen durumlarda isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.”
şeklindeki hükmü okuyup, anladığı kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğine dair taahhütname,
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
4.1.11. İdari şartname hükümlerini okuduğuna tamamına uymayı kabul ve taahhüt ettiğine dair taahhütname 4.1.12. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler,
5- Ekonomik açıdan en avantajlı ( en uygun ) teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı – Araştırma ve
İhale Hazırlama Şube Müdürlüğü / ADAPAZARI adresinde görülebilir ve 25,00-TL. karşılığı aynı adresten
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Genel Evrak Şefliği / ADAPAZARI
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- TEKLİF: TÜVASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. SÖZLEŞME: TÜVASAŞ Tip
sözleşmesi örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.
10- Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.
11- Bu ihalede alternatif teklif verilemeyecektir.
12- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
14- Ortak girişim olarak teklif verilemez.
15- İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi
değildir.

Kaynak : Tüvasaş

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz