İhale ilanı : TÜVASAŞ-Vagon onarım hismeti alma ihalesi

VAGON ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satın alma ve Ticaret D.B.
İhale Kayıt Numarası : 2012/128929
1 – İdarenin
a) adresi : MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD.
NO:123 54198
b) telefon ve faks numarası : 2642751660 – 2642751679
c) elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@tuvasas.com.tr
2 – İhale konusu hizmetin niteliği, türü
ve miktarı : HİZMET ALIMI – AÇIK İHALE USULÜ –
TOPLAM: 30 ADET
3- İhalenin / Yeterlik
Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : TÜVASAŞ / ADAPAZARI
b) Tarihi ve saati : 25.09.2012 – 14:00
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler :
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm
çerçevesinde Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca –
ASLININ AYNISIDIR- şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi
suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
4.1.4. TÜVASAŞ Hizmet Alımlarına ilişkin Açık İhale Usulü Tip İdari Şartnamesinin 9 uncu
(İhaleye katılamayacak olanlar) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve 10 uncu (İhale dışı
bırakılma nedenleri) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) bentlerinde sayılan durumlarda
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.5. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.6. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu alımın alt yükleniciye yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri
ekinde belirteceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. İhaleye iştirak eden isteklinin – Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan
teklifinden dönen veya sözleşme imzalamaktan kaçınan, TÜVASAŞ Hizmet Alımlarına
İlişkin Açık İhale Usulü Tip İdari Şartnamesinin 34 üncü maddesinde belirtildiği gibi
sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri tamamlamayan, 10 uncu maddesinde ve
31.2. maddesinde belirtilen durumlarda isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. – şeklindeki
hükmü okuyup, anladığı kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğine dair taahhütname.
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
4.1.11. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi.
4.1.12. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname
ile tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir
tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.13. İdari Şartname hükümlerini okuduğuna, tamamına uymayı kabul ve taahhüt ettiğine
dair taahhütname.
4.1.14. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.15. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.12. ve
4.1.13. maddelerinde belirtilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin aranacak belgeler.
4.2.1. İş deneyim:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 25 i oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belgeler.
4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda
ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin belgeler.
İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER VAGON ONARIM İŞİNDE EN AZ; 1
MAKİNE MÜHENDİSİ, 1 KİMYAGER/KİMYA MÜHENDİSİ VE 1 ELEKTRİK
MÜHENDİSİ İLE İŞLERLE İLGİLİ HER BRANŞTAN YETERLİ SAYIDA DENEYİMLİ
PERSONEL İSTİHDAM EDECEKLERDİR.
İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER YUKARIDA BELİRTİLEN
PERSONELLERİ ÇALIŞTIRIYORSA ÇALIŞTIRDIKLARINA DAİR BİLGİ VE/VEYA
BELGELERİ, ÇALIŞTIRMIYORLAR İSE ÇALIŞTIRACAKLARINA DAİR PERSONEL
TAAHHÜTNAMESİNİ TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.
4.2.3. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, techizat ve
diğer ekipmana ilişkin belgeler.
TÜVASAŞ SÖZ KONUSU ONARIM İŞİ İÇİN YER TAHSİSİ YAPMAYACAKTIR.
İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER;
TESİS İSTEKLİLERİN KENDİ MALI İSE TESİSE SAHİP OLDUĞUNA DAİR BİLGİ VE
BELGELERİ, KENDİ MALI DEĞİL İSE GEÇERLİĞİ DEVAM EDEN KİRA
SÖZLEŞMESİ, TAAHHÜT EDİLEREK TEMİN EDİLECEK OLMASI DURUMUNDA İSE
NOTER ONAYLI TAAHHÜTNAMELERİNİ TEKLİF EKİNDE İBRAZ EDECEKLERDİR.
İSTEKLİLER TEKLİFLERİNDE İŞİ YAPACAĞI ATÖLYE ADRESİNİ AÇIK OLARAK
BİLDİRECEKTİR. ORTAK GİRİŞİM OLARAK VERİLECEK TEKLİFLERDE ORTAK
GİRİŞİME İŞTİRAK EDEN İSTEKLİLERİN HER BİRİ İÇİN BİR ATÖLYE ADRESİNİN
BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR. ORTAK GİRİŞİME İŞTİRAK EDEN İSTEKLİLER
YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİ AYRI AYRI VERECEKLER VE TEKLİFLERİ
EKİNDE SUNACAKLARDIR.
NOT: İHALEYİ KAZANAN YÜKLENİCİ SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP EN GEÇ 7 (YEDİ)
TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE ATÖLYESİNİ HAZIR HALE GETİRECEKTİR.
4.2.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
Kendinden tahrikli ve/veya tahriksiz (çekilen tipte), yolcu taşıma amaçlı kullanılan demiryolu
araçlarının imalatı ve/veya modernizasyonu ve/veya onarımı işlerini yapmış olmak benzeri iş
olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı (en uygun) teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.
7. İhale dokümanı TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı –
Araştırma ve İhale Hazırlama Şube Müdürlüğü / ADAPAZARI adresinde görülebilir ve
300,00-TÜRK LİRASI karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler ihale tarihi ve saatine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü – Genel Evrak Şefliği /
ADAPAZARI adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. Teklif: TÜVASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. Sözleşme: TÜVASAŞ Tip
Sözleşme örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.
10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
11. Bu ihalede alternatif teklif verilemeyecektir.
12. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
13. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) takvim
günü olmalıdır.
14. Ortak girişim olarak teklif verilebilir.
15. İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
DİĞER HUSUSLAR:
* İŞİN SÜRESİ: İŞİN BAŞLAMA TARİHİ SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP VAGONLARIN
YÜKLENİCİ FİRMA ATÖLYELERİNE TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTİR. FİRMA TESLİM
ALDIĞI VAGONU 45 (KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TÜVASAŞ’A TESLİM
EDECEKTİR. İŞİN BİTİŞ TARİHİ 31.12.2012 DİR.
* İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, REVİZYON VE ONARIMI
YAPILACAK TÜM YOLCU VAGONLARINI TÜVASAŞ TESİSLERİNDE
GÖRECEKLER, ANLAŞILMAYAN HUSUSLARDA TÜVASAŞ YETKİLİLERİNDEN
BİLGİ ALACAKLAR VE BUNA GÖRE İŞ GÖRME BELGESİ DÜZENLENECEKTİR. BU
BELGE TÜVASAŞ ONARIM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TANZİM
EDİLEREK TAMİR GRUBU, VAGON TİPİ VE DÜZENLEME TARİHİ BİLGİLERİNİ
İÇERECEK VE TEKLİF VERECEK İSTEKLİ TARAFINDAN İMZALANARAK TEKLİF
EKİNDE YER ALACAKTIR.
* İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, İHALE ÜZERİNDE KALMASI
HALİNDE YAPTIĞI İŞÇİLİKLER İLE KENDİSİ TARAFINDAN TEMİN EDİLEREK
VAGONA MONTAJI YAPILAN MALZEMELER İÇİN 1 (BİR) YIL MÜDDETLE
VAGONUN İŞLETMEDE SORUNSUZ OLARAK ÇALIŞMASINI GARANTİ EDECEK
VE TEKLİF EKİNDE BELİRTECEKTİR.
* İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, OPSİYONEL OLARAK
BELİRTİLEN İŞLER HARİÇ STANDART BAKIM VE ONARIM İŞLERİ İÇİN, VAGON
TİPLERİ AYIRT EDİLMEKSİZİN KOMPLE BİRİM VAGON İÇİN SABİT FİYAT
TEKLİFİ VERECEKLERDİR.
*ORTAK GİRİŞİM OLARAK TEKLİF VERİLMESİ HALİNDE ORTAK GİRİŞİMLER
ORTAKLAR ARASINDAKİ VAGON DAĞILIMINI TEKLİFLERİNDE
BİLDİRECEKLERDİR.
* İSTEKLİLER TARAFINDAN SUNULACAK İŞ DENEYİM BELGESİNİN, TÜZEL
KİŞİLİĞİNİN YARISINDAN FAZLA HİSSESİNE SAHİP ORTAĞINA AİT OLMASI
HALİNDE İHALE DOKÜMANI EKİNDEKİ ORTAKLIK DURUM BELGESİ TEKLİF İLE
SUNULACAKTIR.
İdari Sartname
Malzeme Listesi
Teknik Şartname

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz