İhale İlanı : Poz otosu ve kar küreme makinesi satın alma ihalesi

İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOL SİPARİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÖZEL KOMİSYON)
İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRÜ ERGUN ÖRS
İHALE ADRESİ MERKEZ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
TELEFON VE FAKS NO 0 312 309 05 15 /4129-4399 0 312 311 53 05
İLAN TARİHİ 10/09/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 31/10/2012 SAAT : 14:00
ŞARTNAME BEDELİ 200,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MALZEME ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/122643
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ malzeme@tcdd.gov.tr
POZ OTOSU VE KAR KÜREME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)
2 kalemde toplam 50 adet poz otosu ve 8 adet kar küreme makinesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/122643
1-İdarenin
a) Adresi:TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:0312 309 05 15-4129-4399 – 0312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi:malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Yerli İstekliler için : Ray üzerinde, Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü Ankara/TÜRKİYE Yabancı İstekliler İçin : – Türkiye’de üretilmesi durumunda : Ray üzerinde, Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü Ankara/TÜRKİYE – Yurtdışında üretilmesi durumunda : CIF Landed (RIHTIMDA RAY ÜZERİNDE) İZMİR veya CIP HALKALI (RAY ÜZERİNDE)/ İSTANBUL/TÜRKİYE
c) Teslim tarihleri:“100 ton çekme kapasiteli Poz Otosu” ile “250 ton çekme kapasiteli Poz Otosu”nun ilk partisinde sadece sipariş edilen her bir poz otosu tipi için ayrı ayrı birer adet prototip teslim edilecektir. Prototip makinenin deneme süresine müteakip, teknik şartnamede belirtildiği şekilde bakaya kalan diğer poz otolarının seri imalatına başlanacaktır. Poz otoları ve karkürüme makineleri aşağıda belirtilen programa göre partiler halinde teslim edilecektir. Her partide teslim edilecek makine sayısı ve her partinin teslim süresi aşağıdaki programdan miktar olarak az, süre olarak uzun olmamak üzere teklifte belirtilecektir. Teslim programı yerli istekliler için avansın ödenmesi, yabancı istekliler için ise avansın ödenerek akreditifin açıldığının yüklenici firmaya tebliğinden sonra başlayacaktır. 100 ton çekme kapasiteli Poz Otosu 1.Parti – 1 adet prototip araç : 8 ay Deneme süreci : 6 ay (Prototip onayından itibaren) 2.Parti – 4 adet makine : 10. ay 3.Parti – 5 adet makine : 14. ay 4.Parti – 5 adet makine : 18. ay 5.Parti – 5 adet makine : 22. ay 6.Parti – 5 adet makine : 26. ay 7.Parti – 5 adet makine : 30. ay 250 ton çekme kapasiteli Poz Otosu 1.Parti – 1 adet prototip araç : 8 ay Deneme süreci : 6 ay (Prototip onayından itibaren) 2.Parti – 3 adet makine : 10. ay 3.Parti – 3 adet makine : 14. ay 4.Parti – 4 adet makine : 18. ay 5.Parti – 3 adet makine : 22. ay 6.Parti – 3 adet makine : 26. ay 7.Parti – 3 adet makine : 30. ay Kar Küreme Makinesi 1.Parti – 2 adet makine : 8. ay 2.Parti – 3 adet makine : 12. ay 3.Parti – 3 adet makine : 16. ay
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (1118 no.lu oda)
b) Tarihi ve saati:31.10.2012 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
Yerli üretim payına ilişkin açıklama;
-Teklif edilen 100 ton çekme kapasiteli Poz Otosu” ile “250 ton çekme kapasiteli Poz Oto-su” nun en az %51’i yerli üretim olacaktır.
-100 ton çekme kapasiteli Poz Otosu” ile “250 ton çekme kapasiteli Poz Otosu” tekliflerinde, her bir grup için yerli imal ettirilecek malzemelere ilişkin bir liste verilecek ve bu listenin makinelerin üretimlerinin en az %51’ini karşıladığını gösterir detaylı açıklama yapılacaktır. Makinelerde kullanılacak ünite, alet ve ekipman gibi malzeme ve sistemlerin üretimlerinin Türkiye’de yapılması durumunda yerli üretim sayılacaktır. Bir ünite/parça/sistemin üretiminde hem yerli hem de ithal malzemeler kullanılıyor olması durumunda, ithal malzemeye ilişkin paylar düşüldükten sonra Türkiye’de yerli olarak imal edilen kalan kısım, yerli üretim payına dahil edilecektir. Bunun haricinde yurtdışından hazır alınan veya tamamı yurtdışında yapılan mallar yerli malı sayılmayacaktır.
4.3.3. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:
İstekliler, aylık en az 3 adet “100 ton çekme kapasiteli Poz Otosu”, 2 adet “250 ton çekme kapasiteli Poz Otosu” ve 1 adet “Kar Küreme Makinesi” üretim kapasitesine sahip olacaktır.
Aday veya istekli imalatçı ise kendi adlarına veya unvanlarına düzenlenen kapasite raporunu sunar. Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise satıcısı veya temsilcisi olduğu imalatçının kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeleri de kapasite raporuyla birlikte sunmak zorunludur.
4.3.4.
4.3.4.1. Kaliteye ilişkin belgeler:
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.4.2. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler, demiryolu ekipmanları dizaynı, imalatı veya montajı işlerine ait ISO 9001:2008 belgesini teklifle birlikte vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Hızlı veya konvansiyonel demiryolu ile metro hatlarında kullanılmak üzere, demiryolu araçları veya demiryolu araçlarında kullanılmak üzere;
– Aygıt veya cihaz veya sistem satış
– Bunları demiryolu araçlarına montajı
– Demiryolu araçlarının tamir ve bakımı
– Demiryolu araçlarının tamir ve bakımlarını kullanılmak üzere sistem veya cihaz satışı yapmak veya montajı
İşlerinden en az birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi (Zemin Kat) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesi (1103 no.lu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
TEKNİK ŞARTNAME-1
TEKNİK ŞARTNAME-2
STANDART FORMLAR

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz