İhale İlanı : Konya Yenice Hattı Gümüş – Çiftehan İstasyonları Arası Km: 265+095' De Bulunan Karayolu Alt Geçidinin Genişletilmesi İçin Etüd, Proje Ve Mühendislik Hizmeti Alınması İşi ihalesi

Konya Yenice Hattı Gümüş – Çiftehan İstasyonları Arası Km: 265+095′ De Bulunan Karayolu Alt Geçidinin Genişletilmesi İçin Etüd, Proje Ve Mühendislik Hizmeti Alınması İşi ihalesi
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
6. Bölge Yol Müdürlüğü -Dogrudan Temin-Dogrudan Temin
Ihale Sorumlu:Ali Ünal
Ihale Yöneticisi Telefon:322 453 69 14
Ihale Yöneticisi Fax:322 458 53 71
Ilan Tarihi:01.11.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:06.11.2012 00:00:00-14:00
ŞartName Bedeli:
Ihale Usulü:Dogrudan Temin
Ihale Konusu:Dogrudan Temin
Kayıt No:
Mail:6.Bolgeihale@gmail.com
DOĞRUDAN TEMİN İLANI
TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Yol Servis Müdürlüğü Yapım İşi Doğrudan Temin
KOMİSYON BAŞKANLIĞI
ADANA
KONYA YENİCE HATTI GÜMÜŞ – ÇİFTEHAN İSTASYONLARI ARASI KM: 265+095′ DE BULUNAN KARAYOLU ALT GEÇİDİNİN GENİŞLETİLMESİ İÇİN ETÜD, PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALINMASI İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre DOĞRUDAN TEMİN usulü ile temin edilecektir. Doğrudan temine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 – İdarenin
a) Adı
:TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Telefon numarası
: 0322 4536914
c) Faks numarası
d) Doğrudan temin dokümanının görülebileceği adres
: 0322 4585371
:Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120-SEYHAN/ADANA
2 – Doğrudan temin yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:Konya Yenice Hattı Gümüş – Çiftehan İstasyonları Arası Km: 265+095′ De Bulunan Karayolu Alt Geçidinin Genişletilmesi İçin Etüd, Proje Ve Mühendislik Hizmeti Alınması İşi
b) Yapılacağı yer
: GÜMÜŞ – ÇİFTEHAN İSTASYONLARI ARASI KM: 265+095′ DEKİ KÖPRÜ.
c) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür
3 – Doğrudan Temin Yapım İşinin
a) Tekliflerin sunulacağı adres: TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Yol Servis Müdürlüğü ADANA
b) Doğrudan teminin yapılacağı adres: TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Yol Servis Müdürlüğü ADANA
c) www.tcdd.gov.tr internet adresinde ilan tarihi: 01/11/2012
d) Doğrudan temin (son teklif verme) tarihi: 06/11/2012
e) Doğrudan temin (son teklif verme) saati: 14:00
f) Doğrudan temin komisyonunun toplantı yeri: TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Yol Servis Müdürlüğü ADANA
1 – Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere Doğrudan temine katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Teklifler, Doğrudan temin dokümanında belirtilen Doğrudan temin saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir.
2- İşin yapımı kendisinde kalan istekli, doğrudan temin dökümanında belirtilen sürede sözleşme yapmazsa, hiçbir itiraza mahal olmaksızın geçici teminat irad kaydedilir ve ikinci sıradaki firma ile sözleşme imzalanır. Teklif sunanlar, bu hususu peşinen kabul ederler. Sözleşme imzalandıktan sonra, diğer isteklilerin geçici teminatları kendilerine iade edilir.
3- Teklif mektuplarında kazıntı, silinti olmaz. Okunaklı şekilde, yazı ve rakamla teklif sunulur. Yazı ve rakam uyuşmazlığı, teklifi geçersiz kılar.
4- Teklif fiyatlar KDV’sizdir. KDV ayrıca ödenir.
5- Komisyon kararı ile doğrudan temin, üzerine yapılmasına karar verilen istekli % 6 kesin teminat vermek, işin bitimine kadar idare emrinde tutmak, damga vergisini yatırmak ve sözleşme imzalamak zorundadır.
6- Teklifler, Türk lirası şeklinde sunulacaktır.
7- Teklif zarfının üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, Doğrudan temini yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
8- Teklif sahipleri, doğrudan temin dosyası kapsamındaki bütün dokümanları okuyup, incelediklerini ve işin yapım şeklini bilir kabul edilir. Teklif sahibi, teklifini verdikten sonra, herhangi bir gerekçe ile teklifinden vazgeçer veya iptalini isterse, hiçbir hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı irad kaydedilir.
9- Bu Doğrudan temin de ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
10- Doğrudan temin dokümanının görülmesi ve alınması: Doğrudan temin dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve alınabilir.
11- Teklifler, Doğrudan temin (Son teklif verme) tarih ve saatine kadar TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Yol Servis Müdürlüğü adresine elden teslim edilecektir.
12- İstekliler tekliflerini, idarenin verdiği teklif mektubuna uygun olarak Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Doğrudan temin sonucu, üzerine doğrudan temin yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, doğrudan temin tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.
14- İş Ortaklığı veya Konsorsiyum olarak doğrudan temine teklif verilemez.
TCDD 6. Bölge

ÇİFTEHAN ALTGEÇİT PROJESİ ŞARTNAMESİ

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz