İhale İlanı : IRR Vagonları İçin Kuplör (Komple) Alımı İşi İhalesi

IRR VAGONLARI İÇİN KUPLÖR (KOMPLE) ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE
İHALE EDİLECEKTİR.
Dosya Numarası: 20120861
İhale Kayıt numarası: 2012/163210
1-İdarenin
a) Adresi: Milli Egemenlik Cad. No: 123 Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
b) Telefon ve faks numarası: 264 2751660 – 264 2751679
c) Elektronik posta adresi: satinalma@tuvasas.com.tr.
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Mal Alımı, Açık İhale Usulü, 4 Kalem, Toplam: 28 Adet.
b) Teslim edileceği yer;
(Yerli istekliler için): TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü–Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE
(Yabancı istekliler için): Yabancı istekliler tekliflerini (Incoterms 2010’a göre) FCA/FOB teslim
(taşıma aracına yüklenmiş ve istiflenmiş olarak) olarak ve yükleme yeri belirtilerek vereceklerdir..
c) Diğer bilgiler: FOB teslim sadece gemi ile yapılacak taşımalarda kullanılacaktır. İhaleye CIF/CIP
veya DDU……….. (boşaltma yeri)/TÜRKİYE olarak çıkılması durumunda ise tekliflerde, navlun ve
sigorta fiyatları ayrı ayrı gösterilecektir.”
d) Teslim Tarihi: İhale konusu IRR Vagonları için kuplör (komple) malzemelerinin tamamı
sözleşmeyi müteakip 180 gün içinde TÜVASAŞ’a teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati: 21.11.2012 – 14:00
c) İhalenin Türü: Açık İhale Usulü
4– İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik
posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması hâlinde, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması hâlinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilân veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere
verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
4.1.4. TÜVASAŞ Mal Alımlarına ilişkin Açık İhale usulü Tip İdari Şartnamesinin 9’uncu (İhaleye
katılamayacak olanlar) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve 10’uncu (İhale dışı bırakılma
nedenleri) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin
yazılı taahhütname,
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
2
4.1.5. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri
ekinde vereceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. İhaleye iştirak eden isteklinin “Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden
dönen veya sözleşme imzalamaktan kaçınan, TÜVASAŞ Mal Alımlarına İlişkin Açık ihale Usulü Tip
İdari Şartnamesinin 34’üncü maddesinde belirtildiği gibi sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli
işlemleri tamamlamayan, 10’uncu maddesinde ve 31.2’inci maddesinde belirtilen durumlarda
isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.” şeklindeki hükmü okuyup, anladığı kayıtsız ve şartsız
olarak kabul ettiğine dair taahhütname,
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
4.1.11. İsteklinin iş ortağı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi,
4.1.12. İdari şartname hükümlerini okuduğuna tamamına uymayı kabul ve taahhüt ettiğine dair
taahhütname,
4.1.13. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.14. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.9., 4.1.10. ve 4.1.12.
maddelerinde belirtilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Aranacak belgeler,
(x)- İşaretli belgelerin teklifle birlikte verilmesi zorunludur;
( x ) – 4.2.1. İsteklinin kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,
( x ) – İhaleye teklif verecek istekliler, güncel ve geçerli ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini
teklifleri ekinde ibraz edeceklerdir. (İstekliler yetkili satıcı ise, imalatçısına ait yukarıda belirtilen
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini tekliflerine ekleyeceklerdir.)
5- Ekonomik açıdan en avantajlı (en uygun) teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı, TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü–Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı–Dış
Ticaret Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 150-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü-Genel Evrak
Şefliği/Mithatpaşa-Adapazarı/Sakarya/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- Teklif: TÜVASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. Sözleşme: TÜVASAŞ Tip
sözleşmesi örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.
10- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez
11- Bu ihalede alternatif teklif verilemeyecektir.
12- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) takvim günü
olmalıdır.
14- Ortak girişim olarak teklif verilebilir.
15- İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi değildir.
DİĞER HUSUSLAR:
– İhale konusu IRR Vagonları için kuplör (komple) alımına ilişkin olarak, isteklilerden istenen diğer
bilgi/belge/belgelerin neler olduğu TŞ-05.016 no’lu teknik şartnamede belirtilmiştir.
– İhaleye yetkili satıcı olarak teklif verilebilir. İstekliler yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu
gösteren belge/belgeler teklifle birlikte verilecektir. (Yetkili satıcılık belgesinin ekinde, belgeyi
imzalayan kişi/kişilerin, yetki veren şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair belgelerinde
bulunması zorunludur.)
Teknik sartname

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz