İhale İlanı : Bilecik istasyonunun makas başından makas başına bakım onarımı ihalesi

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
1.Bölge Emlak İnşaat Müdürlüğü-Yapım İşleri-Yapim Isleri
Ihale Sorumlu:Nevzat KAVLAK
Ihale Yöneticisi Telefon:0216 3488020/4441
Ihale Yöneticisi Fax:0216 3362257
Ilan Tarihi:17.09.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:04.10.2012 00:00:00-14:00
ŞartName Bedeli:200TL
Ihale Usulü:Yapım İşleri
Ihale Konusu:Yapim Isleri
Kayıt No:2012/126278
Mail:melahatturker@tcdd.gov.tr
BİLECİK İSTASYONUNUN MAKAS BAŞINDAN MAKAS BAŞINA BAKIM ONARIMI
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(TCDD) 1. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
“ BİLECİK İSTASYONUNUN MAKAS BAŞINDAN MAKAS BAŞINA BAKIM ONARIMI” işi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rolöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile( teklif birim fiyatlı ) ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası:2012/126278
1-İdarenin
a) Adresi:TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜGÜ 3. KAT İHALE BÜROSU NO.308 34716 KADIKÖY /İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2163488020-4441 – 2163362257
c) Elektronik Posta Adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):www.tcdd.gov.tr
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:Tarihi İstasyon binalarının bakım onarımı ile çevre düzenlemesi işleri
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASMAKAT TOPLANTI SALONU H.PAŞA/KADIKÖY/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:4/10 /2012 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
a) Yapılacağı yer:BİLECİK
b) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
c) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 300 ( üçyüz ) takvim günüdür.
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası esnaf sanatkar odası belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Bu işe ait İdari şartnamenin 10. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında Mühendis veya Mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliği % 50-% 50 ortak olmaları ticaret ve sanayi odası /ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge
4.1.10. – Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bu Madde Boş Bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. . İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az %80 (yüzdeseksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya %80 (yüzdeseksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusuruz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve istekli tarafından teklif edilen bedelin % 80 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
4.3.2.1. Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
4.3.2.2. Aşağıda belirtilen teknik personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.
Adet :
Unvan :
Hizmet :
1
İnşaat Mühendisi / Mimar
5 yıl deneyimli
İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelinin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer B/I Grubu işler ve tek sözleşmeye ilişkin Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı Yapıların Basit Onarımları benzer iş olarak kabul edilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde, İdare tarafından istenilmesi halinde, iş deneyim belgesine esas teşkil eden işe ait kurul kararları ve hakediş raporları sunulacaktır. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Ve İnşaat Müdürlüğü3. Kat İhale Bürosunda 308 nolu odada görülebilir ve 200 (ikiyüz) Türk Lirası karşılığında TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü Merkez Veznesinden satın alınabilir.
7.2. İhale dokümanı yukarıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğü İhale bürosu 308 nolu odaya elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
DİĞER HUSUSLAR
1-Bu İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz