İhale İlanı : Antalya Nostalji Tramvayının ve tesislerinin 3 yıllığına işletilmesi işi ihalesi | Antalya Büyükşehir Belediyesi

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- İHALENİN KONUSU: “ Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içerisinde, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olan Toplu Taşıma hizmeti görecek  işlNostalji Tramvayının ve tesislerinin işletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılacaktır, ihaleye çıkarılan Nostalji Tramvayı 3 yıllığına işletilmek üzere ihale edilecek olup, ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler iş bu teknik ve idari Şartname ile sözleşme gereği belirtilen şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.
2- İŞIN TAHMİN EDİLEN BEDELİ:
Tahmin edilen bedel: (3 yıllık) 1.189.000,00 TL +KDV
3- İHALE TARİHİ VE YERİ:
İhale, 06/12/2012 Perşembe günü saat:16:00 da Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
GERÇEK KİŞİLERDEN:
4.1 Kanuni ikametgâhı olması,
4.2 Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
4.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza beyannamesi,
4.4 Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,
4.5 İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.6 Tasdikli Nüfus Kayıt Örneği (İkametgah adresi yazılı olarak ilgili nüfus müdürlüğünden alınacak.),
4.7 Teklif Mektubu
4.8 Bu şartnamede belirlenen tutarda Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat tutarının Idare’nin ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka dekont makbuzu
4.9 İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, (istekli üzerine ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
4.10 Vergi Levhası Fotokopisi, (varsa)
4.11 ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin lO.maddesinin (4.1-4.2-4.3-4.4-4.6) bendinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.
TÜZEL KİŞİLERDEN: ”
4.12 Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2012 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
4.13 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.14 Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’ de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
4.15 İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
4.16 Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin ilgili esaslara göre temin edecekleri belge. (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak idareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı Sözleşme ve Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır).
4.17 ihaleye katılanın şirket olması durumunda yönetim kurulu üyelerinin her birine ait sabıka kaydı getirilmesi.
4.18 İsteklilerin ortak girişim olması durumunda, bu şartnameye ekli örneğine uygun, Ortak Girişim Beyannamesi (EK:1) ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale Üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları idare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).
4.19 SGK’ya borcu olmadığına ilişkin belge.
4.20 İhale konusu iş ile ilgili işletme ve hizmet anlamında iş yaptığını belgelemesi,
4.21 Gerekli belgeye sahip ve gerekli eğitimleri almış personeller ile hemen işe başlayacağına dair taahhütnameyi kapalı teklif zarfı içinde vermesi gerekmektedir.
4.22 Bu Şartnamenin 6.Maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına vermesi şarttır.
5- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
5.1. Nostalji Tramvayı için toplam tahmin edilen bedelin 1.189.000,00-TL olup, Geçici Teminat miktarı bu bedelin % 3’ü dür. (35.670,00 TL)
5.2. Geçici ve Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
5.2.1. Tedavüldeki Türk Parası,
5.2.2. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresi ve 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları (Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın kontra garantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve süresiz olacaktır.)
5.2.3. Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.
5.3. Teminatların Teslim Yeri
5.3.1. 5.maddenin (5.2.1) ve (5.2.3.) bentlerinde yazılı para veya tahvilleri teminat olarak vermek isteyenlerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Müdürlüğü veznesine yatırarak alındı makbuzunun aslını ihale teklif dosyasına koymak zorunludur.
5.3.2. 5.maddenin (5.2.2.) bendinde yazılı teminat mektupları doğrudan ihale teklif dosyasına konur.
5.4. Üzerlerine ihale yapılanların geçici teminat mektupları, İhaleden sonra idareye (Belediyeye) teslim edilir. Üzerine ihale yapılamayanların geçici teminatları ise iade edilerek verilir.
5.5. Her ne surette olursa olsun İdarece alınan Teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
5.6. İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin en az % 3’ü oranında geçici teminat alınır.
5.7. Teminat Mektupları, idareye hitaben, ihale konusu işe ilişkin olarak düzenlenecek, kesin, kati, ve süresiz olarak tanzim edilecektir.
teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.
6.1.İÇ ZARF
İç zarfa idarece verilen özelliklere uygun olarak hazırlanan teklif mektubu konur.
Teklif Mektubunda;
1- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
2- Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
3- Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
4- Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
5- Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.
6- İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
6.1.2. İç zarf kapatılması:
Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir. Zarfın üzerine “TEKLİF ZARFI” ibaresi yazılacaktır.
6.2. DIŞ ZARF:
6.2.1 Dış zarf içerisine aşağıdaki belgeler konulacaktır.
6.2.1.1. İç Zarf
6.2.1.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Kayıt Belgesi,
6.2.1.3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri
6.2.1.4. istekli adına ihaleye girilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname,
6.2.1.5. Geçici Teminata ilişkin alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu,
6.2.1.6. Varsa Ortak Girişim Beyannamesi ve Sözleşmesî(Noter Tasdikli)
6.2.1.7. iş bu şartnamenin 4.maddesinde belirtilen belgeler zarfa konularak kapatılacaktır. Kapatılan zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, açık adresini ve teklifin “Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içerisinde, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olan Toplu Taşıma hizmeti görecek Nostalji Tramvayının ve tesislerinin işletilmesi işi” ibaresi açıkça yazılacaktır.
7- TEKLİFLERİN VERİLMESİ
7.1. Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç 06/12/2012 saat:16:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında “Yazı işleri Kararlar Dairesi Başkanlığına” verilecektir. ;
7.2. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7.3. Encümen Başkanlığına yada Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilen teklifler geri alınamaz.
7.4. Saat ayarında; posta, telgraf, telefon, (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresi saat ayarı esas alınır..
8- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:
ihale Şartname ve ekleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Raylı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içinde görülebilir ve/veya istekli adına yetkili imzası ile alınabilir.
antalya buyuksehir belediye baskanligi ihale bilgileri

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz