İhale İlanı : Yüzde 5 yedekleriyle birlikte 1 adet çok yüksek hızlı tren seti alımı ihalesi

İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CER SİPARİŞ ŞUBESİ (ÖZEL KOMİSYON)
İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRÜ TUNCAY BİBER
İHALE ADRESİ MERKEZ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
TELEFON VE FAKS NO 0 312 309 05 15 /4419-4439 0 312 311 53 05
İLAN TARİHİ 27/09/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 30/10/2012 SAAT : 10,00
ŞARTNAME BEDELİ 500,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MAL ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/132159
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ malzeme@tcdd.gov.tr
İHALE İLANI
% 5 YEDEKLERİYLE BİRLİKTE 1 ADET ÇOK YÜKSEK HIZLI TREN SETİ ALIMI
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
% 5 Yedekleriyle birlikte 1 adet Çok Yüksek Hızlı Tren Seti Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/132159
1-İdarenin
a) Adresi:TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06280 GAR ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3123090515/4419 – 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi:malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Tren Seti CIP Ankara (Ray üzerinde) – TÜRKIYE şeklindedir. ÇYHT Setinin bakımı için Ankara /Behiçbey’deki mevcut Geçici YHT Deposunda gösterilen yer kullanılacaktır. Gerektiğinde acil bakım ve ikmal ile servise hazırlama işlemleri için Ankara Gar, Eskişehir Gar ve Konya Gar Sahası kullanılacaktır
c) Teslim tarihleri:Ekli Teslimat Tablosunda belirtilmiştir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (1.Kat, 1118 no.lu oda) Talatpaşa Bulvarı No:3 GAR/ANKARA/TÜRKİYE
b) Tarihi ve saati:30.10.2012 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belge veya belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Aşağıdaki Belirtilen Teknik Özelliklerin Yer Alacağı Dokümanlar (Bu belgeler alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T.Dışişleri Bakanlığının onayından muaf tutulacak, resmi makamlardan alınmayan belgelerdir)
7.5.4.1- Tren setlerinin üretim tarihlerini gösterir belgeler.
7.5.4.2- Tren setlerinin genel resimleri ve ana ölçüleri.
7.5.4.3- Tren setlerinin komponent yerleşim resmi/resimleri.
7.5.4.4- Tren setlerinin gabari resmi.
7.5.4.5- Tren setlerinin cer/mukavemet eğrileri.
7.5.4.6- Tren setlerinin cer kuvveti ve hızı.
7.5.4.7- Tren setlerinin tasarım tekniğinde kullanılan standartlar ve ilgili föyler./ Tren setlerinin tip test raporları.
7.5.4.8- Tren setlerinin bakım gereksinimi, bakım çeşitleri ve bakım aralıklarının belirtildiği doküman.
7.5.4.9- 1 Adet ÇYHT Seti Temini Teknik Şartnamesinin ( TTŞ 498 ) 8 maddesine göre belirlenecek eğitim programı ve bu maddelerde belirtilen dokümanlar.
7.5.4.10- Tren setleri ile ilgili sözleşme tasarısında belirtilen süreye uygun teslimat programı.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Son beş yıl içinde aşağıda teknik özellikleri verilen en az 1 adet YHT setinin alımını ifade eder
• İki tarafında da kumanda kabini bulunan
• Cer sistemi IGBT/IGCT kontrollü
• 3 fazlı asenkron /senkron cer motorlu
• 250 km/h veya daha yüksek azami hız yapabilen
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde aşağıda belirtilen metodoloji kullanılacaktır.
Fiyat Yönünden değerlendirilme yapılırken Çok Yüksek Hızlı Tren Setinin ekonomik ömrü ( 30 yıl ) dikkate alınmıştır.
• Koltuk başına set maliyeti ( 80%)
• Yolcu km başına bakım maliyeti (17%)
• Yolcu km başına enerji tüketim miktarı ( 3% )
TOPLAM (100%)
Olarak baz alınmıştır.
HESAPLAMA METODU:
TANIMLAR
M = Koltuk başına set maliyeti
B = Yolcu km başına bakım maliyeti
E = Yolcu km başına enerji tüketim maliyeti
DM= Değerlendirme Maliyeti
a = Çok Yüksek Hızlı Tren Seti Birim Fiyatı
b = Çok Yüksek Hızlı Bir Tren Setinin bir yılda yapacağı toplam kilometre.
c = Çok Yüksek Hızlı Tren Setinin ekonomik ömrü.
d = Çok Yüksek Hızlı Bir Tren Setinin koltuk kapasitesi
e = Çok Yüksek Hızlı Bir Tren Setinin yolcu kapasitesi
f = ‘’km başına’’ teklif edilen giydirilmiş tren seti bakım maliyeti
g = ‘’km başına’’ kW/h cinsinden bildirilen tren seti enerji tüketimi
h = Teklif verme tarihindeki Kuruluşumuzca TEDAŞ’a ödenen 1 kW/h elektrik enerjisi bedeli
Olarak gösterilmiştir.
M = Koltuk başına set maliyetinin hesabı
M = a/d x % 80 =
B = Yolcu km başına bakım maliyetinin hesabı
B = b x cx f /e x % 17 =
E = Yolcu km başına enerji tüketim maliyetinin hesabı
E = bx cx g x h/e x % 3=
DM= M+B+E
Toplamının sonucu en az olan teklif fiyat yönünden avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi (Zemin Kat) Gar/Ankara (Oda no:1107) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğü (1113 No.lu Oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
13.1. Bu ihale, % 5 Yedekleriyle birlikte 1 adet Çok Yüksek Hızlı Tren Seti ile Arıza Bulma-Giderme, Bakım, Koruyucu Bakım, Düzeltici Bakım ve Servise Hazırlama, İkmal ile Temizlik Hizmet Alımı İşlerinin 2 yıl süre ile yaptırılması işini kapsamaktadır.
GENEL ŞARTNAME
İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
İHTİYAÇ LİSTESİ
SET TEKNİK ŞARTNAME 1
SET TEKNİK ŞARTNAME 2
STANDART FORMLAR

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz