İhale İlanı : Çelik Konstrüksiyon Parçalar Satın Alınacaktır ( TÜDEMSAŞ )

Çelik Konstrüksiyon Parçalar Satın Alınacaktır
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. ( TÜDEMSAŞ )
İhale Kayıt Numarası : 2012/161061
1 – İdarenin
a) adresi : KADI BURHANETTIN MAH. 58059
b) telefon ve faks numarası : 3462251818/1708-4699 – 3462235051
c) elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tudemsas.gov.tr
2 – İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı : Satın Alma Şartnamesi, Teknik Şartname ve Teknik Resimlerine göre, Çelik Konstrüksiyon Parçalar, 13 Kalem
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü SİVAS
b) Tarihi ve saati : 06.12.2012 – 14:30
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2- Meslek ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1- İş deneyim belgeleri ve kapasite raporu
İstekliler teklif edilen bedelin % 25’i oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda üretim kapasite raporunu sunacaklardır.
Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.
SIRA NO MALIN ADI ÜRETİM KAPASİTE MİKTARI (Ton/Yıl)
1 FREN ARA MANİVELASI (KOMPLE) 33
2 FREN ÜÇGENİ (KOMPLE) 134
3 YAN AŞINMA PLAKASI (KOMPLE) 14
4 ÇALIŞMA KOLU ORTA ASKISI (KOMPLE) 3
5 KOL MESNEDİ (KOMPLE) 4
6 VOLAN (KOMPLE) 1
7 KORKULUK (KOMPLE) 32
8 SAHANLIK IZGARASI (KOMPLE) 24
9 BASAMAK ÜST (KOMPLE) 3
10 BASAMAK ALT (KOMPLE) 4
11 ALIN DUVAR BASAMAĞI (KOMPLE) 2
12 YAFTA KAFESİ 3
13 FREN MİLİ/ FREN MİLİ SOMUNU (BAGASIZ) 6
4.2.2- İstekliler TS EN 15085-2 CL1 Belgesi sunacaklardır.
4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1- Kaynaklı Çelik Konstrüksiyon İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini – kalemlerini teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Sözleşmeyi müteakip Satın Alma Şartnamesinde belirtildiği şekilde 1-4-5-6-7-8-11-12 sıra nolu malzemeler ilk numune onayının alınması dahil 60 gün içerisinde olmak üzere, 1’er ay ara ile toplam 2 eşit parti halinde, 2-3-9-10-13-14 sıra nolu malzemeler ilk numune onayının alınması dahil tamamı 60 günde teslim edilecektir.
14. Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.
15. İhale dokümanı www.tudemsas.gov.tr internet adresinde görülebilir.
16. Bu malzemeler vagon üretiminde kullanılacağından 3065 sayılı KDV kanununun 13/a maddesi uyarınca KDV’den muaftır.

İDARİ ŞARTNAME
SÖZLEŞME TASARISI
TEKNİK SARTNAME
Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhaleler Bilgi Amaçlı Olup,Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz