Tülomsaş 2 adet balast vagonu projesinin çizimi ve prototip imali ihalesi iptal edildi

İHALENİN KONUSU
2 ADET BALAST VAGONU PROJESİNİN ÇİZİMİ VE
PROTOTİP İMALİ
İŞ YERİ VAGON FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NUMARASI 85.02/122234
İHALE TARİHİ VE SAATİ 08/10/2012 14:00
İLAN TARİHİ 17/09/2012
İHALE USULÜ Açık İhale
ŞARTNAME BEDELİ /BANKA HESAP NO:100,- TL /VAKIFBANK ESK. ŞB. – TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73
İHALE SORUMLUSU Yaşar UZUNÇAM
İHALE İLGİLİSİ Umut DÖNER
TELEFON VE FAKS NO0-222- 224 00 00 (4435-4436)
Satınalma:225 50 60, Genel Müdürlük: 0-222- 225 72 72
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ hazirlama@tulomsas.com.tr
İHALE İLANI
PROTOTİP VAGON İMALATI YAPTIRILACAKTIR.
TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
İhale Kayıt Numarası : 2012/127413
1- İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 – 225 72 72
2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 2 adet Balast Vagonu projesinin Çizimi ve
Prototip İmali, teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.
3- İhalenin a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 08/10/2012 – Saat 14:00
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile
ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 08/10/2012
günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7- Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi
değildir.
TÜLOMSAŞ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK
TİP İDARİ ŞARTNAME
(YERLİ İSTEKLİLER İÇİN)
I – İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin:
a) Adı : TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.)
b) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) Telefon numarası : 0 222- 224 00 00 /4435-4436
d) Faks numarası : 0 222- 225 50 60 (Satınalma) – 225 72 72 (Genel Müdürlük)
e) Elektronik posta adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Yaşar UZUNÇAM – Şef
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Balast Vagonu Projesinin Çizimi ve Prototip İmali
b) KİK kayıt no : 2012/127413
c) Miktarı ve türü : 2 Adet
d) Teslim edileceği yer: TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığı
e) Diğer bilgiler : 250.195 no’lu T.Şartname
Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale : Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres : TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR
c) İhale tarihi : 08.10.2012
d) İhale saati : 14.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer : TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı
c) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 100,- TL
4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale
dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol
eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına
uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.
4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve
kuralları kabul etmiş sayılır.
Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer
5.1. Tekliflerin sunulacağı yer: TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı
5.2. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde
yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 6- İhale dokümanının kapsamı
6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname ve ihtiyaç listesi
b) 250.195 no’lu Teknik Şartname
c) Sözleşme Tasarısı
d) Standart formlar (Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Cetveli, Geçici Teminat Mektubu, İş Deneyim
Belgesi, Ortaklık Durum Belgesi)
6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin
yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir
parçasını teşkil eder.
6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi
gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk
istekliye ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler
değerlendirmeye alınmaz.
II – İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri aşağıdaki sıraya göre teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu,
d) Şekli ve içeriği şartname ekinde belirlenen geçici teminat,
e) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt
yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi ile alt yükleniciye ait bilgiler (isim, adres vb.),
h) İş deneyim belgesi istenmesi halinde, istekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, ortaklık durum
belgesi,
i) İdarenin isteyebileceği diğer belgeler: ─
7.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
7.2.1. İstekliler iş deneyim belgesi verecektir.
İş deneyim belgesi; son beş (5) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde
gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili
deneyimini gösteren belge.
İş deneyim belgesi, bir taahhüt kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilen
malzeme/hizmet tedarikinde isteklinin başvurusu üzerine, taahhüdün gerçekleştirildiği idare tarafından
düzenlenerek sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanmış olacaktır. Bir taahhüt
kapsamında özel sektörde yerine getirilen malzeme tedarikinde ise iş deneyimini tevsik için
yükleniciler, işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin düzenlenen fatura suretlerini
ihaleye başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunacaktır.
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 25 oranında, ihale konusu iş
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
İhale konusu alımla ilgili olarak istenen iş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye
dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirilir. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer
işlere ait olsa dahi, toplanarak dikkate alınmaz.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler;
Araba taşıma vagonu veya yük vagonu veya bu vagonlara ait ana komponentlerin
tasarlanması veya imalatı benzer iş sayılmaktadır.
İhale komisyonu, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve
öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacağı yeterlik değerlendirmesinde,
1) 1/1/2003 tarihinden sonra gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş
deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici
Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel
Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse
oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
2) 1/1/2003 tarihinden önce gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş
deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya
Fiyatları Endeksi (1994=100 TEFE) Tablo:2 Genel satırındaki endeksin, 2002 yılı Aralık ayı TEFE
Tablo: 2 Genel satırındaki endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden 1/1/2003 tarihine
kadar güncellenir. Hesaplanan bu tutar, 2003 yılı Ocak ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici
Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel
Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse
oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
3) Türk Lirası üzerinden teklif verilen ihalelerde, yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye
bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, belgeye konu işin
sözleşme tarihindeki Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış
kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar, birinci ve ikinci fıkralardaki esaslar
çerçevesinde güncellenir.
4) Yabancı para birimi cinsinden teklif verilmesine izin verilen ihalelerde; yabancı para birimi
cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, ilk
ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz
kuru üzerinden teklife esas para birimine çevrilir.
5) Yabancı para birimi cinsinden teklif verilmesine izin verilen ihalelerde; yabancı para birimi
cinsinden teklif veren istekliye ait Türk Lirası üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, birinci ve ikinci fıkralardaki düzenlemeler
çerçevesinde güncellenir. Bu tutar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden, teklife esas para birimine çevrilir.
İhale komisyonları isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin
incelenmesi amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış
olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini,
yurt dışında iş yapanlardan da bu belgelerin muadillerini isteyebilir.
Sözleşme bedeli yazmayan veya işin bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler, iş deneyim
tutarı içermeyeceğinden bu sözleşmeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.
7.2.2. İstekliler, imalatçı veya dizaynır olduklarını gösteren belgeyi veya kapasite raporunu teklif
ekinde verecektir.
— İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite
Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif
ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum
veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
7.2.3. İstekliler, tasarımı yapılan vagonun prototip üretimi için kendisine veya alt yükleniciye ait
akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan EN
15085-2 CL1 standardı içeren sertifika belgesini verecektir.
7.2.4. İstekliler, teklif edecekleri vagonda kullanacakları spesifik parçalar varsa bunların teknik
özelliklerini, çalışma prensibi açıklamalarını ve diğer teknik dokümanları projeleri ile birlikte
teklif ekinde verecektir.
7.2.5. İstekliler, 250.195 no’lu teknik şartnamenin 6.2.1. maddesi gereği eğitim programını ve
süresini teklifleri ekinde vereceklerdir.
7.2.6. TÜLOMSAŞ isteklinin teknik yönden yeterli olup olmadığına karar vermeye yetkilidir.
Gerekli görülmesi halinde İdare, isteklinin (varsa alt yüklenicinin) tesislerini ziyaret edebilir ve
yaptığı işleri inceleyebilir. Bu inceleme sonucunda Tedarikçi Yeterlilik Formuna göre 70 puan
alamayan istekli değerlendirme dışı bırakılır.
7.3. Belgelerin sunuluş şekli:
7.3.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin
istenilmesi halinde, iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli
tarafından ihale yetkilisinin onayından önce idareye ibraz edilecektir.
7.3.2. Noter onaylı belgelerin ”aslına uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi
görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar
geçerli kabul edilmeyecektir.
7.3.3. İstekliler, belgelerin asıllarını, ihale esnasında, ihale komisyonunca “aslı idarece görülmüştür”
ibaresi yazılan fotokopileri ile değiştirebilir.
7.3.4. Kalite kontrol belgelerinin istenmesi halinde; Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 8- İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar
9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına
hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;
a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve
onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye
kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında
görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler
hariç).
9.2. İhale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine
katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
9.3. Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle
bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı
bırakılacaktır;
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini
askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme
idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
c) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
d) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olan.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına
aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından tespit edilen.
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş
olan.
h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya
sahte belge verdiği tespit edilen.
i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.
NOT:
 Yukarıdaki (a),(b) ve (g) bentlerine ait belge, bağlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından
“İhale Durum belgesi” adı altında istenecektir.
 (e) bendine ait belge;
– Gerçek kişiler bakımından gerçek kişiye ait
– Tüzel kişi istekliler bakımından,
• Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ait,
• Limitet şirketlerde şirket müdürüne, yoksa ortakların tamamına ait,
• Komandit şirketlerde, komandite ortakların tamamına ve komanditer ortaklardan
kendilerine şirket temsil yetkisi verilmiş ortaklara ait,
• Kolektif şirketlerde, ortakların tamamına ait Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel
Müdürlüğüne bağlı birimlerden temin edilecektir.
Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar
11.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya
teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) İhalede; alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına
doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
e) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734
sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Madde 12- Teklif hazırlama giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine
ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
Madde 13- İhale dokümanında açıklama yapılması
13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden yedi (7) gün öncesine kadar yazılı olarak
açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
13.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale
dokümanı alan tüm isteklilere yazılı olarak mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir.
İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az üç (3) gün önce tüm isteklilerin bilgi
sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.
13.3. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde
bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.
13.4. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere
ihale dokümanı içerisinde verilir.
Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması
14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktan
veya teklif istenildikten sonra ilanlarda, şartnamelerde ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu
olduğunun idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi hallerinde, zeyilname
düzenlenmek suretiyle İdarece, ihale dokümanında değişiklik yapılabilir ve son durum gerekirse
yeniden ilan edilir.
14.2. Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden
verilir ve ihale tarihinden en az üç (3) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.
14.3. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması
halinde, idare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname
ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilir.
14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere
tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.
Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği
15.1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel
olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale
saatinden önce ihale iptal edilebilir.
15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek
duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
15.3. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler
açılmaksızın isteklilere iade edilir.
15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 16- Alt yükleniciler
İstekliler, ihale konusu işin proje çizimi veya prototip imalat kısmından en az birini kendileri
yapmak kaydı ile diğer kısmını alt yüklenicilere yaptırabilirler.
Alt yükleniciye iş yaptıracak istekliler, alt yükleniciye yaptıracakları işi ve alt yükleniciyi
teklifleri ekinde bildireceklerdir.
İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerinde kalması durumunda, alt yüklenici yapacağı iş
ile ilgili istenilen belgelere sahip olacaktır. Alt yüklenici tarafından yapılan işten de yüklenici
sorumludur.
III – TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 17- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi, teklifin dili
17.1. İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir. Ödemeler sözleşmede belirtildiği
şekilde Türk Lirası (TL) olarak yapılacaktır.
17.2. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde
sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu
durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
Madde 18- Kısmi teklif verilmesi
18.1. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez. İşin tamamı için teklif verilecektir.
18.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 19- Alternatif teklifler
İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilemez.
Madde 20- Tekliflerin sunulma şekli
20.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu
Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret
unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
20.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında
idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmadan istekliye iade edilir.
20.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale
dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye
alınmaz.
20.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir
sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
20.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme
tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine
ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 21- Teklif mektubunun şekli ve içeriği
21.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
21.2. Teklif Mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teknik şartnamesinde belirtilmesi
halinde, teknik şartnamedeki tüm maddelere ayrı ayrı cevap verilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
d) Teklif mektubunun ad, soy ad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması, zorunludur.
Madde 22- Tekliflerin geçerlilik süresi
22.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün olmalıdır. Belirtilen
bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
22.2. İhtiyaç duyulması halinde idare teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin en
fazla yukarıda belirtilen süre kadar uzatılması yönünde isteklilerden talepte bulunabilir. İstekliler,
idarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresi uzatılması talebini
reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.
22.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını
kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere
uydurmak zorundadır.
22.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı
elden teslim edilir.
Madde 23- Teklif fiyatına dahil olan masraflar
23.1. İstekliler, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim,
harç ve benzeri giderler ile taşıma, boşaltma ve istifleme giderlerini teklif fiyatına dahil edeceklerdir.
23.2. (23.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri
oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul
edilecektir.
23.3. Bu alım için yükleniciye Katma Değer Vergisi (KDV) ödenmeyecektir.
Madde 24- Geçici teminat
24.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
24.2. Geçici teminat olarak sunulan banka veya özel finans kurumlarına ait teminat mektupları, teklif
geçerlilik süresinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olacaktır.
24.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen
katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 25- Teminat olarak kabul edilecek değerler
25.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;
a) Teklifteki para cinsinden nakit,
b) Teklifteki para cinsinden bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen
belgeler.
25.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz
dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul
edilir.
25.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
25.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, ihale dokümanı ekinde yer
alan formdaki esaslara veya ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir. İlgili mevzuata aykırı olarak
düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
25.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
25.6. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
Madde 26- Geçici teminatın teslim yeri
26.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.
26.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve
makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Madde 27- Geçici teminatların iadesi
27.1. İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat mektubu kesin teminatın verilip sözleşme
imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
27.2. Diğer isteklilerin teminatları ise ihale kararının onaylanmasından sonra iade edilir.
27.3. Geçici teminatın iadesi, bankaya veya talebi halinde istekliye/yetkili temsilcisine imza karşılığı
elden teslim edilmek suretiyle yapılır.
IV – TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN
HUSUSLAR
Madde 28- Tekliflerin alınması ve açılması
28.1. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca
ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır
bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre
inceler. Şartnamenin 20.1. maddesine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek
değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
28.2. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne
uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere
ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya
kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale
komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
Madde 29- Tekliflerin değerlendirilmesi
29.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 28 inci maddesine göre ilk oturumda tespit edilen
isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını
değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi
eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin
tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan
istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
29.2. Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan tekliflerin ayrıntılı
değerlendirilmesi yapılır. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen
kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı tespit edilir.
İsteklilerce teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu ve eki cetvelde aritmetik hata bulunması
halinde isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla aritmetik hatalar ihale komisyonu
tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak
kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli bu durumu kabul etmiş sayılır.
29.3. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en
avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak
suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır:
29.3.1. İş deneyim belge tutarı fazla olan istekli, (kapasite raporu ile iş deneyim belgesi sunan
isteklilerin fiyatının eşit olması halinde iş deneyim belgesi; kapasite raporu sunan isteklilerin fiyatının
eşit olması halinde kapasitesi fazla olan istekli önceliklidir.)
29.3.2. İşin proje çizimi ve prototip imalatın tamamını kendisi yapan istekli,
29.3.3. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip istekli.
29.4. En son aşamada, yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi
veren istekli tespit edilerek ihale bu istekli üzerinde bırakılır. Ancak ihalede istekli çıkmaması veya
teklif edilen bedelin ihale komisyonunca kabul edilebilecek düzeyde bulunmaması durumunda
komisyon pazarlık usulüne geçebilir veya yeniden idarenin belirleyeceği usulle ihaleye çıkılır.
İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen
muhafazası zorunludur.
29.5. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda
isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine
hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
29.6. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç on (10) gün içinde ihale kararını onaylar veya
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
29.7. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
29.8. İhale sonucu, üzerinde ihale kalmayan isteklilere, tebligat adreslerine mektupla postalanmak veya
imzası alınmak suretiyle bildirilir.
29.9. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
Madde 30- Sözleşmeye davet
İhale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle
sözleşmeyi imzalaması hususu, isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede tebliğ edilir veya iadeli
taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini
takip eden yedinci (7.) gün istekliye tebliğ tarihi sayılır. İdarece uygun görülmesi halinde, bu süreye
on (10) gün ilave edilebilir.
Madde 31- Kesin teminat
İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak
suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
Madde 32- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
32.1. İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) ve (g)
bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 30. maddesindeki süre
içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat
iade edilecektir.
32.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
Madde 33- İhalenin sözleşmeye bağlanması
33.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme ihale
yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.
33.2. Sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim ve
harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.
33.3. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin noter onayına sunulması zorunlu değildir.
V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 34- Ödeme yeri ve şartları
34.1. İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme TÜLOMSAŞ Mali
İşler Daire Başkanlığı’nca yapılacaktır.
34.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.
34.3. Bu iş için iş artışı/eksilişi öngörülebilir.
34.4. İdarenin uygun görmesiyle, erken teslim edilen malzemenin bedeli sözleşmede belirtilen vadede
ödenir.
34.5. Kalite kontrol sonucu kullanılamaz hale gelen malzeme bedeli ödenmeyecektir.
Madde 35- Avans verilmesi ve şartları
Bu mal alımı için avans ödemesi yapılmayacaktır.
Madde 36- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları
Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 37- İşe başlama ve bitirme (malın teslim) tarihi
Sözleşmenin imza tarihinden itibaren teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. Bu tarihten
itibaren en geç 4 ay sonunda projeler teslim edilmek kaydı ile toplam teslim süresi 9 aydır.
İsteklilerce verilecek alternatif teslim süreleri değerlendirilebilecektir.
Madde 38- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
38.1. Mücbir sebepler;
a) Doğal afetler
b) Kanuni grev
c) Genel salgın hastalık
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı
e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
38.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi
için mücbir sebep oluşturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı
olarak bildirimde bulunması,
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
38.3. Ayrıca İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi,
projelerin ve iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu
yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine
engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması
halinde; durum idarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen
işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.
Madde 39- Gecikme halinde alınacak cezalar
39.1. Mücbir sebep hallerinden dolayı verilebilecek süre uzatımı halleri hariç, mal/iş zamanında teslim
edilmediği takdirde, İdare tarafından, geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden
geç teslim edilen malzeme bedeli üzerinden % 0,1 (bindebir) oranında gecikme cezası kesilecektir.
Bu gecikme sözleşmede belirtilen teslim süresinin 1/3’ünü aşamaz. Ancak Yüklenicinin talebi üzerine
İdarece uygun görülmesi halinde 1/3’lük cezalı süreye ek olarak cezalı süre verilebilir.
39.2. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz.
39.3. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu
cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
39.4. Yukarıda belirtilen sürelere rağmen malzemenin/işin teslim edilmemesi halinde sözleşmenin
fesih hükümleri yürürlüğe konulacaktır.
Madde 40- Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları
40.1. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları:
İhale konusu alım/iş nakliye, boşaltma ve istifleme dahil şartnamede belirtilen yere teslim edilecek,
burada İdare elemanlarınca bir tutanakla teslim alınacak, ancak malzemenin muayene ve kabulü
tamamlanıncaya kadar yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir.
Süresi içinde malzemenin bir bölümü teslim edilmişse ve bu bölümünden bağımsız olarak yararlanma
olanağı olsa bile İdare getirilen malzemeyi teslim alıp almamakta ve bedelini ödeyip ödememekte
serbesttir.
40.2. Muayene ve kabul şekil ve şartları:
Muayene ve kabul şekil ve şartlarına ilişkin koşullar teknik şartnamesinde ve sözleşme tasarısında
belirtilmiştir.
Madde 41- Garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususlar
Sipariş tutarının % 3’ü oranında 2 (iki) yıl süreli ve süre vagonların tamamının kesin kabul tarihinden
itibaren başlamak üzere garanti teminatı alınacaktır.
Madde 42- Anlaşmazlıkların çözümü
42.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar İdare hakları
saklı kalmak üzere İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir.
42.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise işin sözleşmesinde yer alan bu konuya
ilişkin hükümler uygulanacaktır.
Madde 43- Diğer Hususlar
43.1. Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
43.2. Gizlilik:
43.2.1. Yüklenici, işle bağlantılı olarak Kuruluş bünyesinde veya Kuruluşla işbirliği içerisindeki 3.
şahıslarla gerçekleştirilen/yapılan işletme faaliyetleri ile birlikte, elde ettiği her türlü teknik/idari; iş,
karar, görüşme, bilgi aktarımı, ortak tasarım, resim, proses, antlaşma, yöntem, iş planları, programlar,
buluş, ar-ge ve prototip çalışmaları ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer benzeri nitelikteki her türlü
bilgi paylaşımını, Kuruluş ve 3. şahısların hak ve yükümlülüklerini ihlal etmeyecek şekilde gizlilik, iyi
niyet ve resmi mevzuat hükümleri çerçevesinde özel ve gizli tutacak; Sözleşmenin yerine getirilmesi
amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait
herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı
kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda herhangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği
konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.
43.2.2. Bu yükümlülüğün hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle İdare herhangi bir
zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları
saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) Yüklenicisinden tahsil ve tazmin
eder.
İHTİYAÇ LİSTESİ
CİNSİ MİKTARI
BALAST VAGONU PROJESİ ÇİZİLEREK PROTOTİP İMALATI 2 Adet
250.195 no’lu T. Şartnameye göre
NOT: İstekliler tekliflerini, (2 adet prototip vagonun komple bojilerin fren sistemi, cer kancası, cer
paketi ve tamponlar TÜLOMSAŞ’a ait olmak üzere) proje çizimi ve prototip imalat fiyatlarını ayrı ayrı
belirtecektir. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.
250.195 T.Ş.
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU
İŞ DENEYİM BELGESİ
ORTAKLIK DURUM BELGESİ

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz