İhale İlanı : 123.250 M. 107 MM2 Seyir Teli (Sert Bakır) ve 101.500 M. 65,4 MM2 Bronz İletkeni (Portör) Satın Alınacaktır

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
123.250 M. 107 MM2 Seyir Teli (Sert Bakır) ve 101.500 M. 65,4 MM2 Bronz İletkeni (Portör) Satın Alınacaktır
İhale Kayıt No : 2010/28679
1 – İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4139 – 4409 – 0 (312) 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
2 – İhale konusu malın
adı ve miktarı : 123.250 m. 107 mm2 Seyir Teli (Sert Bakır) ve
101.500 m. 65,4 mm2 Bronz İletkeni(Portör)
3 – Yukarıda belirtilen alımımız yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4 – Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 06/04/2010 Salı günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 – İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Tesisler Sipariş Şubesinde (1110 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 400,-TL bedelle temin edilebilir.
6 – Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 – Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz