Halkalı Lojistik Müd. bulunan, 21 Ad Kamera Kablo sisteminin Yenilenmesi ve 5 Ad. Yeni kamera sisteminin kurulması için 32 kalem malzeme alımı ihalesi

Halkalı Lojistik Müd. bulunan  21 Ad Kamera Kablo sisteminin Yenilenmesi ve 5 Ad. Yeni kamera sisteminin kurulması için 32 kalem malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası:2012/140948
1-İdarenin
a) Adresi:Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 4 34716 Haydarpaşa KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2163378214 – 2163378214
c) Elektronik Posta Adresi:komisyonsefligi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :TCDD Halkalı Lojistik Müdürlüğü
c) Teslim tarihi:. İşe başlama tarihinden itibaren, YÜKLENİCİ , anahtar teslimi yapacak olduğu sistemin uygulama projesini en az 15 (onbeş) takvim günü içerisinde çizip idareye onaylatacaktır. YÜKLENİCİ tarafından , idareye teslim edilen , proje 5 (beş) takvim günü içerisinde idarece onaylanacaktır.Projenin onaylanmasına müteakip, 60 takvim günü içinde, teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 4 34716 Haydarpaşa – KADIKÖY / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:30.10.2012 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.İdare tarafından isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
İstekliler bu belgelerden birini sunması yeterlidir
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
– Yüklenici firma arızalanmış garantili ürünün arızasını giderinceye kadar yerine aynı özellikteki ürünü ücretsiz olarak temin eder. Garanti ve bakım süresi boyunca her türlü arızalı, hasarlı ve normal çalışmayan devre elemanları yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir. Değiştirilen parça ve elemanların tüm masrafları (nakliye vs.) yüklenici firmaya aittir.
– Garanti 2 (iki) yıl olup, 2 (iki) yıl içerisinde genel arızalarda 24 (yirmi dört) saat, yerel arızalarda 7 (yedi) gün içerisinde yüklenici müdahale ederek arızayı giderecek, aksi halde TCDD’nin ihtar etmeksizin işi piyasaya yaptırıp yükleniciye fatura etme hakkı doğacaktır. Şayet oluşan hasar veya arıza sistemden kaynaklanmayan doğal sebeplerle ya da dış etkilerle olmuşsa garanti dışı olacağından yüklenici fiyat verir, şayet TCDD fiyatı onaylamazsa arızayı piyasaya yaptırabilir, bu durum garantiyi ortadan kaldırmaz.
– Yüklenici ve distribütör firmalar, garanti süresinin sona ermesinden itibaren 10 (on) yıl süre ile teklif ettikleri cihazların her türlü yedek malzemelerini ücreti karşılığında teminle mükelleftir. Yaygın servis ağı mükellef olup, yaygın servis ağı bulunan malzemeleri kullanan firmaların teklifleri dikkate alınacaktır
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
-İstekliler teklifleri ile birlikte, tüm ürünlerde Türkiye’deki yetkili distirbütörden alınmış, yetkili satıcılık belgesinin vereceklerdir.
-İstekliler teklifleri ile birlikte ,teklif ettikleri tüm aktif cihazların ( hareketli kamera ,Sabit kamera,Sunucu Kontrol klavyesi, mönitör , ağ anahtarı) TSE, CE ve Uluslar arası Standartlara ( ISO, IEC, TUV) uygun üretildiğine dair , belgeleri vereceklerdir
-İstekliler teklifleri ile birlikte, sistemde kullandıkları bütün cihazların kodları ile beraber sayılarını, tek tek çektikleri gücü ve toplam sistem gücünü gösterir, güç çizelgesini vereceklerdir.
-İstekliler teklifleri ile birlikte ,teklif edilen ana cihazlarda ( Sabit kamera,Sabit kamera lensleri, kamera koruma kutuları) CE Avrupa Standartına ait , belgeyi vereceklerdir.
-İstekliler teklifleri ile birlikte, montaj edev-ceği veya kuracağı her türlü cihaz ve ekipmanın dünya standartdı olan, SE, BS,DN,SO,VDE, IEC,NEMA, CE ve benzeri eşdeğer standartlardan birisine uygunluk belgesini vereceklerdir.
-İstekliler teklifleri ile birlikte, “Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” ni vereceklerdir.
– İstekliler teklifleri ile birlikte, “TSE Yetkili Servis Belgesi” ni vereceklerdir
-İstekliler teklifleri ile birlikte, “TSEK Uygunluk Belgesi veya TSE İmalatta Yeterlilik Belgesi”ni vereceklerdir
-İstekliler teklifleri ile birlikte, “TS EN ISO 9001 : 2008 Belgesi”ni vereceklerdir.
– İstekliler teklifleri ile birlikte, 1 Ad Elektronik veya Bilgisayar Mühendisi ,1 Ad.Elektronik veya Bilgisayar Teknikeri , 1 Ad. Elektronik veya Bilgisayar Teknisyeni çalıştıracaklarına dair belgeleri vereceklerdir
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Yükleniciler teslim edecekleri malzemelere ait katalogları teklifleri ile birlikte vereceklerdir
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü kamera sisteminin kurulması, satışı, bakım ve onarımı benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı : TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müd. Veznesi Haydarpaşa/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 4 34716 Haydarpaşa – KADIKÖY / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Not : Şartnameler için lütfen tıklayınız : RAYİHALE

İHALE BİLGİLERİ

İHALE SORUMLUSU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU BÖLGE MÜDÜR YRD. NİHAT ASLAN
İHALE ADRESİ

TCDD İŞLETME BİNASI/HAYDARPAŞA                

TELEFON VE FAKS NO 0 216 337 82 14/4478-4498            0 216 336 22 57
İLAN TARİHİ 09/10/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 30/10/2012             SAAT :  14:00
ŞARTNAME BEDELİ 100,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MALZEME ALIMI
DOSYA  NUMARASI 2012/140948
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ komisyonsefligi@hotmail.com

Kaynak : TCDD

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz