İhale İlanı : İki ve Dört Dingilli Vagonların Kısmi Revizyonu ve Kısmi V0H Tamiri Yaptırılacaktır ( TÜDEMSAŞ )

İKİ VE DÖRT DİNGİLLİ VAGONLARIN KISMİ REVİZYONU VE KISMİ V0H TAMİRİ YAPILACAKTIR ( TÜDEMSAŞ )
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ)
İhale Kayıt Numarası : 2012/142141
1 – İdarenin
a) adresi : KADI BURHANETTIN MAH. 58059 SİVAS
b) telefon ve faks numarası : 3462251818/1708-4699 – 3462235051
c) elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tudemsas.gov.tr
2 – İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamelerine göre, İki ve Dört Dingili Vagonların Kısmi Revizyonu ve Kısmi V0H Tamiri, 4 Kalem (2000 Adet)
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü SİVAS
b) Tarihi ve saati : 04.12.2012 – 14:00
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1- İş deneyim belgeleri ve kapasite raporu
İstekliler teklif edilen bedelin % 35’i oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile 1000 ton/yıl miktarında üretim kapasite raporunu sunacaklardır.
Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.
4.3.2-Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İstekliler aşağıda sayıları ve nitelikleri belirtilen makine, teçhizat ve diğer ekipmana sahip olduklarını belgeleyeceklerdir.
1- En az 40 Adet Redresörlü kaynak makinesi
2- En az 40 Adet Oksi-Asetilen Takımı
3- En az 25 adet Gazaltı kaynak makinası
4- En az 2 Adet Optik Kesme ve en az 1 Adet 5 mm’lik giyotin makas tezgahı
5- 2 Adet Yük Taşıma amaçlı en az 3 Ton Kapasiteli forklift
6- Yük Taşıma amaçlı 1 Adet kamyon veya kamyonet
7- En az 500 m2 kapalı alan
8- En az 3 Tonluk Tavan Vinci
4.4- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1-a- Demiryolu çeken-çekilen araç imalatı veya bu araçlara ait önemli çelik konstrüksiyon işleri,
b- Komple vagon bakım-onarım işleri,
c- Metro ve hafif raylı sistem araçları, karayolu ağır tonajlı araçları, iş makineleri, konteynır imalatı veya bakım-onarımı,
d- Petrol ürünü taşıma veya depolama tankları imalatı,
e- Vinç imalatı,
f- Çelik konstrüksiyon imalatı.
g- Vagon tamir ve imalatı
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini/kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İşin yapılma yeri, sözleşmeyi müteakip 3 gün içerisinde yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici işin yapılacağı yeri teslim aldıktan sonra 5 gün içinde işin yapılmasına uygun hale getirecektir. 5 günlük sürenin bitiminden itibaren işe başlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren iki dingilli yük vagonu 350 adet V0H, 350 adet Revizyon ile dört dingilli cevher vagonundan 650 adet V0H ve 650 adet Revizyon olmak üzere toplam 2000 adet vagondan her 30 gün içinde en az 185 adet vagon tamiri tamamlanarak CER Teslim Alma elemanlarına teslim edilecek ve işin tamamı sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 yıl içinde bitmiş olacaktır.
14.Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.
15. İhale dokümanı www.tudemsas.gov.tr internet adresinde görülebilir.
TEKNİK SARTNAME
SÖZLEŞME TASARISI
İDARİ ŞARTNAME

1 Comment

  1. Tüdemsaş ‘ın asli işi yük vagonu üretimi ve onarımı.İki dingilli yük vagonların tamiri fazla hüner istemiyor..Ülkede 5-6 yerde şirketler imalata ilaveten her türlü bakım onarımını da yapıyor..Tüdemsaş tam teşekküllü vagon hastanesi sayılır.Bojisiz vagonun tamirini de dişarıya yaprırıyorsa kapısına kilit assın.

Yorumunuz